ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನು

ಕ್ರಸಂ ವಿಷಯ ಕಡತದ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
1  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಾವಳಿ 1969 ತಿದ್ದುಪಡಿ 2013 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
2  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2015 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
3  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
4  ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1927 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
5  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
6  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1969 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
7  ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1972 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
8  ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ, 1973 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
9  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕೋಡ್, 1976 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
10  ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ, 1976 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
11  ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮ, 1977 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
12  ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ, 1980 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
13  ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿಯಮ, 1981 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
14  ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
15  ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿಯಮ, 1986 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
16  ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 2002 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
17  ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ನಿಯಮಗಳು, 2003 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
18  ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
19  ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
20  ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಕೈಪಿಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
21  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
22  ವನ್ಯಜೀವಿ ನೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-08-2019 10:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin