ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

 

Officer Name

Designation

E-mail ID

Phone Number

Address

 

ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

prsfee@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22256722

ಹಾಗೂ 22032509

ಆಂತರಿಕ: 2509

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 448, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿಜ್ಜೂರ್‌, ಭಾ.ಅ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ),

secyforestfee@gmail.com

secyforest-fee@karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ: 080-22254434

ಹಾಗೂ 22032570

ಆಂತರಿಕ: 2570

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್‌., ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),

 

secyenv-fee@karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ:080-22254377

ಹಾಗೂ 22032445

ಆಂತರಿಕ: 2445

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಗೋಕುಲ್‌, ಭಾ.ಅ.ಸೇ

ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ & ಆಯುಕ್ತರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ),

seacsec@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22353961

ಹಾಗೂ 22032206

ಆಂತರಿಕ: 2206

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 710, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ ಎಸ್

ವೈಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿ

(ಶ್ರೇಣಿ-1)

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಆಘಾತ ಅಂದಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

msseiaakarnataka@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-2203-2497

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 706, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರೇಶ್.ಆರ್

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ),

jointsecforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22353958

ಹಾಗೂ 22032324

ಆಂತರಿಕ: 2324

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 440, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್‌. ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಅರಣ್ಯ-ಎ ಮತ್ತು ಬಿ),

ds2forest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22343323

ಹಾಗೂ 22032614

ಆಂತರಿಕ: 2614

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ.ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು,

dsifaforest@gmail.com

ifadsforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22281125

ಹಾಗೂ 22032106

ಆಂತರಿಕ: 2106

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 411, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಮಂಜುಳ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

(ಅರಣ್ಯ-ಎ),

aranyasectiona@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032443

ಆಂತರಿಕ: 2443

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಲೀಲಾವತಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

(ಅರಣ್ಯ-ಬಿ),

undersecyfb1@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032255

ಆಂತರಿಕ: 2255

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ. ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

(ಅರಣ್ಯ-ಸಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ),

soc1forest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032205

ಆಂತರಿಕ: 2205

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಎಂ ಪಾಟೀಲ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

(ಸೇವೆಗಳು),

undersecyfb1@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032255

ಆಂತರಿಕ: 2255

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ .‌ ಎಸ್.ಎಲ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಕೋಶ)

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032618

ಆಂತರಿಕ: 2618

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 628, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 1, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

(ಅರಣ್ಯ-ಎ)

aranyasectiona@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032018

ಆಂತರಿಕ: 2018

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 432, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ (ಪ್ರ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ,

(ಅರಣ್ಯ-ಬಿ)

undersecyfb1@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22032023

ಆಂತರಿಕ: 2023

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ರಾಣಿ.ಬಿ.ಕೆ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

 (ಅರಣ್ಯ-ಸಿ)

soc1forest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:

080-22032022

ಆಂತರಿಕ: 2022

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ  ಹನುಮಪ್ಪ.ಬಿ.ಎಂ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

 (ಅರಣ್ಯ-ಡಿ)

sodforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032024

ಆಂತರಿಕ: 2024

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬಂಡಿಹಾಳ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

(ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ)

soestforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032017

ಆಂತರಿಕ: 2017

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಪ್ರಕಾಶ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ)

 

forestdepartment2013@gmai.com

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032011

ಆಂತರಿಕ: 2011

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 425, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ. ಕೆ.ಎಸ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-ಎ) ಶಾಖೆ

soifaaforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032699

ಆಂತರಿಕ: 2699

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-ಬಿ) ಶಾಖೆ

soifabforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032466

ಆಂತರಿಕ: 2466

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ  ಅರುಣ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಸಲೀಮಾರಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ-ಎ)

 

ecoenv.dept@gmail.com

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032290

ಆಂತರಿಕ: 2290

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 704, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯು.,

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ-ಬಿ),

 

ecoenv.dept@gmail.com

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032174

ಆಂತರಿಕ: 2174

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 704, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ‌

(ಗ್ರೇಡ್-2)

prsfee@gmail.com

ಕಛೇರಿ:

080-22256722

ಹಾಗೂ 22032509

ಆಂತರಿಕ: 2509

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 448, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ. ಎಸ್.‌ ಹೆಚ್.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ) ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ‌

(ಗ್ರೇಡ್-1)

secyforest-fee@karnataka.gov.in

 

 

ಕಛೇರಿ:080-22254434

ಹಾಗೂ 22032570

ಆಂತರಿಕ: 2570

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಕೆ.ಆರ್

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ) (ಗ್ರೇಡ್-1)‌,

secyenv-fee@karnataka.gov.in

080-2203-2445

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 708, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ.ಆರ್

ಅ.ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ) ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಗ್ರೇಡ್-1)

commissionerfee@gmail.com

22353961

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 711, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಖಾಲಿಯಿದೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ

dsifaforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22281125

ಹಾಗೂ 22032106

ಆಂತರಿಕ: 2106

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-02-2023 06:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080