ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್‌

ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ದವೆ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

prsfee@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22256722

ಹಾಗೂ 22032509

ಆಂತರಿಕ: 2509

080-22258393

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 447, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್,ಭಾ ಅ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ),

secyforest-fee@ karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ: 080-22254434

ಹಾಗೂ    22032570

ಆಂತರಿಕ: 2570

080-22254434

-

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೋಗಿ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),

secyenv-fee@ karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ:080-22254377

ಹಾಗೂ 22032445

ಆಂತರಿಕ: 2445

080-22254377

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್,

ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ),

seacsec@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22353961

ಹಾಗೂ  22032206

ಆಂತರಿಕ: 2206

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 710, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಹೆಚ್. ಸಿ. ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ),

gsg1656@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22353958

ಹಾಗೂ 22032324

ಆಂತರಿಕ: 2324

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 440, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಅರಣ್ಯ-ಎ ಮತ್ತು ಬಿ),

 

ಕಛೇರಿ: 080-22343323

ಹಾಗೂ 22032614

ಆಂತರಿಕ: 2614

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಲೀಲಾ,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು,

dsifaforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22281125

ಹಾಗೂ 22032106

ಆಂತರಿಕ: 2106

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 411, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರ) (ವನ್ಯಜೀವಿ, ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮಗಳು),

patilsp223@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032443

ಆಂತರಿಕ: 2443

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001   

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕವಿತಾ ,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)  (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ),

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032255

ಆಂತರಿಕ: 2255

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001   

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನ ಎಂ. ಎಸ್.

               

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.,

(ಅರಣ್ಯ-ಸಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ),

uscforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:  080-22032205

ಆಂತರಿಕ: 2205

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ.

               

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)

(ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗಳು),

balakrishnaiah123 @gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032349

ಆಂತರಿಕ: 2349

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದಿರಾಮ ಹುಣಶಾಳ,

               

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),

ecoenv.dept@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032275

ಆಂತರಿಕ: 2275

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 704, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಕೋಶ)

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032618

ಆಂತರಿಕ: 2618

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 628, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 1, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001   

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ರಮೇಶ್,

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ-ಎ)

krishnaganavi @gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032018

ಆಂತರಿಕ: 2018

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 432, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ,

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ)

 

ಕಛೇರಿ:080-22032023

ಆಂತರಿಕ: 2023

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 431, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್.ಕೆ.

               

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ-ಸಿ)

soc1forest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:

080-22032022

ಆಂತರಿಕ: 2022

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,

,              

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ-ಡಿ)

sodforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032024

ಆಂತರಿಕ: 2024

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ,

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ)               

soestforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032017

ಆಂತರಿಕ: 2017

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 437, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯ್ಯ ಐ.ಎಸ್,

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ)

forestdepartment 2013@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032011

ಆಂತರಿಕ: 2011

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 425, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರ ಎಂ.,

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-ಎ) ಶಾಖೆ

soifaaforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032699

ಆಂತರಿಕ: 2699

 

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಎ. ಎನ್. ಲಲಿತಾಪ್ರಸಾದ್,

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-ಬಿ) ಶಾಖೆ

soifabforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032466

ಆಂತರಿಕ: 2466

 

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದಿರಾಮ ಹುಣಶಾಳ

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ-ಎ)

ecoenv.dept @gmail.com

ಕಛೇರಿ: 080-22032290

ಆಂತರಿಕ: 2290

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 704, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಖಾಲಿ ಇದೆ.

               

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ-ಬಿ),

 

ಕಛೇರಿ: 080-22032174

ಆಂತರಿಕ: 2174

 

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 704, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ, ಎಮ್.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ  ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ

prsfee@gmail.com

ಕಛೇರಿ:

080-22256722

ಹಾಗೂ 22032509

ಆಂತರಿಕ: 2509

080-22258393

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 448, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001   

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ. ಹೆಚ್. ವಿ.,

               

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ) ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದರ್ಜೆ-1),

secyforest-fee@ karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ:080-22254434

ಹಾಗೂ 22032570

ಆಂತರಿಕ: 2570

080-22254434

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

secyenv-fee@ karnataka.gov.in

ಕಛೇರಿ: 080-22254377

ಹಾಗೂ 22032445

ಆಂತರಿಕ: 2445

080-22254377

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 708, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001   

ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀ

               

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ

dsifaforest@gmail.com

ಕಛೇರಿ:080-22281125

ಹಾಗೂ 22032106

ಆಂತರಿಕ: 2106

 

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 410, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-08-2019 03:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080